Nasi autorzy

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału...

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.  Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji...

Urszula Kuć

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikacje adwokacką pod Patronatem adwokata...

więcej

Tagi

Odszkodowanie adwokatura nowelizacja eksces intensywny odszkodowania zobowiązania adwokat szczecin darowizna prawo cywilne sprawa karna zabójstwo 148 KK małżonkowie rozwód alimenty zadośćuczynienie uniewinnienie prawo karne obrona w sprawie karnej postępowanie cywilne ojczym pozbawienie zarządu Szczecin: brutalne aresztowanie za nagrywanie policjantów spółka cywilna świadczenia alimentacyjne gwarancja areszt szczecin wykroczenie tumielewicz rękojmia adwokat Krzysztof Tumielewicz wystąpienie ze spółki cywilnej stłuczka wady rzeczy sprzedanej oszustwo odpowiedzialność wspólników parking kancelaria umowa sprzedaży adwokat Krzysztof Tumieleiwcz prawo pracy art. 86 kodeksu wykroczeń uprawnienia kupującego roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego postępowanie mediacyjne reklamacja dziecko spoza małżeństwa odwołanie od wypowiedzenia mediacja odwołanie darowizny skazanie be rozprawy władza rodzicielska 23a kpk rażąca niewdzięczność konsensualne zakończenie procesu karnego a nieumyślne spowodowanie śmierci pozbawienie władzy rodzicielskiej odpowiedzialność solidarna podział majątku wniosek o skazanie użytkowanie Przepadek wysokie odszkodowanie ograniczone prawo rzeczowe zwykłe potrzeby rodziny konfiskata tymczasowy areszt prawo rzeczowe postępowanie karne zabezpieczenie alimentów zarządca drogi nieumyślne spowodowanie śmierci konkubinat procedura karna wniosek o udzielenie zabezpieczenia dziura w drodze areszt rozliczenie konkubinatu zmiany w KPK zgłoszenie darowizny szkoda drogowa 155 KK rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu odpowiedzialność zwolnienie z podatku kierownik budowy bezpodstawne wzbogacenie majątek wspólny podatki uwzględnione powództwo ochrona własności zasady odpowiedzialności tymczasowe aresztowanie Jazda pod wpływem ubezpieczenie OC renta wyrok zaoczny środki zapobiegawcze zakaz prowadzenia pojazdów postępowanie nakazowe kodeks cywilny sprzeciw od wyroku zaocznego zażalenie na tymczasowe aresztowanie autocasco postępowanie upominawcze wysokość renty niestawiennictwo na pierwszej rozprawie szkoda częściowa nakaz zapłaty skarga na czynności komornika rygor natychmiastowej wykonalności kodeks karny skarbowy Wypadek Taktyka obrony Odpowiedzialność karna adwokata http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34577/007.pdf postępowanie egzekucyjne szkody łowieckie kodeks karny szkody komunikacyjne uniewinnienie adwokata egzekucja prawo ochrony konkurencji i konsumenta pokrzywdzona pomocnictwo doręczenie zastępcze prezes UOKiK #podziałmajątku #nieruchomość #rozliczenia #majątekwspólny rozdzielność majątkowa kontrola administracyjna kodeks postępowania karnego #kompensata #świadczenie przymusowy ustrój majątkowy domniemanie dotarcia do rąk adresata klauzule abuzywne adow umowa zawarta na odległość przywrócenie terminu niedozwolone postanowienia umowne odpowiedzialność odszkodowawcza umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa przesyłki w postępowaniu cywilnym konsument refundacja leków prawo odstąpienia dorosły domownik przedsiębiorca odpowiedzialność lekarzy prawa konsumenta macocha zarząd majątkiem wspólnym małżonków NFZ obrona konieczna pasierb małżeństwo umowa z NFZ

Skazanie bez rozprawy - art. 335 KPK

autor Sandra Wylegała, 28 kwietnia 2017

Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, stanowi jedną z najbardziej klasycznych form konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie przy spełnieniu określonych przesłanek i polega na ustaleniu podejrzanego z prokuratorem  (w postępowaniu przygotowawczym) rozmiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraci się do sądu we wniosku o skazanie bez rozprawy.

Zgodnie z przepisem, jeżeli:

  1. oskarżony przyznaje się do winy,
  2. w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  3. postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte

można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności, a prokurator zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu.

Do wniosku o skazanie bez rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a. Wobec tego, w przypadku gdy wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie wymaga przyznania się podejrzanego do winy, aby zastosować instytucję określoną w art. 335 KPK. Sam fakt uzgodnienia z podejrzanym kary również nie może być oceniony w kategoriach przyznania się do winy. Zgoda na określony wniosek musi być wyrażona osobiście przez podejrzanego. Obrońca może uczestniczyć w porozumieniu z prokuratorem, ale nie może zastąpić podejrzanego w osobistym wyrażeniu zgody.

Wyrażenie zgody przez oskarżonego na skazanie nie zwalnia sądu, a wcześniej prokuratora od obowiązku zbadania, czy oskarżony jest rzeczywiście winny popełnienia zarzucanego mu przestępstwa (SN III KKN 372/99).

Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.

W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu (udział tych podmiotów jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi). Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art. 335 § 2 KPK obecnie przewiduje również możliwość dołączenia przez prokuratora do aktu oskarżenia wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli:

  1. okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
  2. oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,
  3. a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Komentowany przepis przewiduje więc dwa tryby skazania oskarzonego bez przeprowadzenia rozprawy. 

 

 

 

 

Komentarze (88):

 

726545
5 kwietnia 2018, 16:52 | odpowiedz

cialis without prescription
cialis commercial http://cialisy.com

819459
17 kwietnia 2018, 04:50 | odpowiedz

cheap viagra 100mg
viagra online kaufen express http://canadian-pharmacye.com

913748
18 kwietnia 2018, 07:06 | odpowiedz

viagra coupons
como se debe usar viagra http://canadan-pharmacy.com

888775
21 kwietnia 2018, 00:03 | odpowiedz

order viagra
generic viagra fast delivery http://canadian-pharmacie.com

545449
28 kwietnia 2018, 19:13 | odpowiedz

buy viagra 100mg
cheapest authentic viagra http://canadan-pharmacy.com

357369
29 kwietnia 2018, 21:23 | odpowiedz

buy cialis cheap
buy cialis online in usa http://canadian-pharmasy.com

434713
2 maja 2018, 06:31 | odpowiedz

cheap viagra canada
viagra generico ebay http://canadian-pharmacie.com

868851
4 maja 2018, 06:55 | odpowiedz

generic viagra online
online eczane viagra http://canadian-pharmacye.com

773851
7 maja 2018, 12:05 | odpowiedz

bikecommunications.com we choice free trial of cialis price cialis wal mart pharmacy cialis usa cost cialis rezeptfrei sterreich sublingual cialis online acquisto online cialis cialis 20 mg best price

714978
8 maja 2018, 00:55 | odpowiedz

can you buy viagra
lloyds online doctor viagra http://canadian-pharmacye.com

289966
15 maja 2018, 08:29 | odpowiedz

cialis 5mg online http://canada-pharmaci.com

263914
18 maja 2018, 00:42 | odpowiedz

generic viagra
migliori farmacie online viagra http://canadian-viagracy.com

738845
19 maja 2018, 10:26 | odpowiedz

viagra pills
comprar viagra en usa
viagra tablets online http://canadian-pharman.com

939464
29 maja 2018, 11:05 | odpowiedz

buy viagra online uk
viagra to buy
buy viagra online new york http://canadian-pharmacyc.com

676645
1 czerwca 2018, 23:50 | odpowiedz

order viagra
viagra generico curitiba http://canadian-pharmacie.com

386869
2 czerwca 2018, 15:53 | odpowiedz

viagra cialis levitra
buy cialis online usa http://canada-pharmaci.com

235467
15 czerwca 2018, 01:57 | odpowiedz

http://cialisn.com - cheap generic cialis
free samples of cialis online http://cialisn.com

553719
22 lipca 2018, 09:45 | odpowiedz

discount cialis online
best online store to buy cialis http://canadian-pharmasy.com

534195
14 sierpnia 2018, 10:48 | odpowiedz

viagra pills buy viagra las vegas http://istanbulexpressonline.com

732432
14 sierpnia 2018, 12:46 | odpowiedz

cheap cialis 20 mg order cialis online overnight http://missreplicawatches.com

519558
14 sierpnia 2018, 14:45 | odpowiedz

cialis online canada pharmacy order cialis now http://rabbitinahat.com

198391
14 sierpnia 2018, 16:47 | odpowiedz

cialis pills sale order cialis overnight http://missreplicawatches.com

366938
14 sierpnia 2018, 18:44 | odpowiedz

order cialis from canada order cialis europe http://psychologytweets.com

824112
14 sierpnia 2018, 22:47 | odpowiedz

order cialis online us pharmacy best generic cialis online http://gigawatt6.com

594155
15 sierpnia 2018, 00:00 | odpowiedz

levitra for women buy levitra online usa http://bullsac.com

291719
15 sierpnia 2018, 01:14 | odpowiedz

when is levitra going generic viagra levitra cialis http://bakerssign.com

116998
21 sierpnia 2018, 08:20 | odpowiedz

patent viagra expiration date home made viagra http://istanbulexpressonline.com

132218
21 sierpnia 2018, 15:07 | odpowiedz

how long does levitra take to work levitra cheap online http://bakerssign.com

587824
22 sierpnia 2018, 00:07 | odpowiedz

cialis experience mixing viagra and cialis http://baymontelreno.com

798938
11 września 2018, 05:53 | odpowiedz

instructions for cialis when will cialis be generic http://baymontelreno.com

496167
11 września 2018, 11:53 | odpowiedz

vardenafil levitra levitra 20 mg cost http://bakerssign.com

224441
12 września 2018, 03:38 | odpowiedz

buy viagra order cheap viagra 100mg http://canadian-pharmabuy.com

716599
13 września 2018, 04:35 | odpowiedz

cheapest place to buy cialis cheap cialis pills online http://unishade.com

599577
15 września 2018, 03:05 | odpowiedz

generic cialis lowest price cialis pills online http://unishade.com

654591
15 września 2018, 14:05 | odpowiedz

generic cialis online cheap cialis in canada http://canadian-pharmasale.com

931779
18 września 2018, 05:36 | odpowiedz

buy real cialis online generic cialis without a prescription http://valladium.com

741316
18 września 2018, 08:03 | odpowiedz

generic viagra soft online order for viagra http://h-m-j.com

489851
19 września 2018, 04:08 | odpowiedz

order cialis online with prescription cheap cialis soft http://gigawatt6.com

487862
19 września 2018, 06:54 | odpowiedz

buy cialis online with prescription cialis for sale online http://valladium.com

385345
20 września 2018, 03:11 | odpowiedz

buy real cialis online buy cheap cialis australia http://baymontelreno.com

457458
20 września 2018, 06:25 | odpowiedz

order prescription viagra cheap viagra pills online http://waltzweekend.com

577941
20 września 2018, 10:47 | odpowiedz

cialis online generic cialis from india http://buycialisonlineglka.com

668839
24 września 2018, 10:26 | odpowiedz

cheap viagra tablets buy real viagra online cheap http://canadian-pharmaonline.com

824891
24 września 2018, 16:10 | odpowiedz

generic cialis from india order generic viagra cialis http://canadian-pharmacyiorder.com

757291
26 września 2018, 01:48 | odpowiedz

cheap viagra sale order cheap female viagra http://canadian-pharmaonline.com

812167
26 września 2018, 08:47 | odpowiedz

viagra online bestellen cheap viagra canada http://canadian-pharmaonline.com

626364
29 września 2018, 17:20 | odpowiedz

order cialis daily order cialis australia http://buycialisonl1ne.us

866937
4 października 2018, 01:36 | odpowiedz

best us online pharmacy for cialis buy cialis uk http://canadian-pharmaorder.com

388598
4 października 2018, 04:50 | odpowiedz

generic cialis lowest price cialis online pharmacy paypal http://canadian-pharmasale.com

342626
4 października 2018, 06:47 | odpowiedz

best online cialis pharmacy best generic cialis prices from canada http://gigawatt6.com

351898
4 października 2018, 22:06 | odpowiedz

buy viagra paypal generic viagra online pharmacy india http://canadian-pharmakoani.com

674749
6 października 2018, 02:31 | odpowiedz

generic cialis online paypal buy cheap cialis discount online http://missreplicawatches.com

529814
7 października 2018, 11:54 | odpowiedz

buy viagra cheap canadian viagra online http://canadian-pharmakgae.com

ddolboy5
8 października 2018, 13:31 | odpowiedz

https://custory.com/theking/ - ?????
https://custory.com/woori/ - ?????

daesungjeon5
8 października 2018, 13:32 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

midasjern2
8 października 2018, 13:32 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

jgh72922r
8 października 2018, 13:32 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

kissingmyass2
8 października 2018, 13:33 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

sungaezzang5
8 października 2018, 13:33 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

christy4227
8 października 2018, 13:33 | odpowiedz

https://custory.com/theking/
https://custory.com/woori/
https://como79.com/
https://como79.com/theking/
https://stylebet77.com/
https://stylebet77.com/theking/
https://dancesweb.com/theking/
https://dancesweb.com/woori/
https://pauio.com/theking/
https://pauio.com/woori/

sprigun02f
8 października 2018, 13:34 | odpowiedz

https://custory.com/first/
https://custory.com/yes/
https://custory.com/yescasino/
https://custory.com/obama/
https://custory.com/super/
https://como79.com/yescasino/
https://como79.com/yes/
https://como79.com/obama/
https://como79.com/super/
https://stylebet77.com/yes/
https://stylebet77.com/first/
https://stylebet77.com/obama/
https://dancesweb.com/first/
https://dancesweb.com/yesca/
https://dancesweb.com/yesno/
https://dancesweb.com/obama/
https://dancesweb.com/
https://pauio.com/first/
https://pauio.com/yesci/
https://pauio.com/yeska/
https://pauio.com/obamas/
https://pauio.com/super/

gina2009w
8 października 2018, 13:34 | odpowiedz

https://custory.com/first/
https://custory.com/yes/
https://custory.com/yescasino/
https://custory.com/obama/
https://custory.com/super/
https://como79.com/yescasino/
https://como79.com/yes/
https://como79.com/obama/
https://como79.com/super/
https://stylebet77.com/yes/
https://stylebet77.com/first/
https://stylebet77.com/obama/
https://dancesweb.com/first/
https://dancesweb.com/yesca/
https://dancesweb.com/yesno/
https://dancesweb.com/obama/
https://dancesweb.com/
https://pauio.com/first/
https://pauio.com/yesci/
https://pauio.com/yeska/
https://pauio.com/obamas/
https://pauio.com/super/

jungs1234d
8 października 2018, 13:34 | odpowiedz

https://custory.com/first/
https://custory.com/yes/
https://custory.com/yescasino/
https://custory.com/obama/
https://custory.com/super/
https://como79.com/yescasino/
https://como79.com/yes/
https://como79.com/obama/
https://como79.com/super/
https://stylebet77.com/yes/
https://stylebet77.com/first/
https://stylebet77.com/obama/
https://dancesweb.com/first/
https://dancesweb.com/yesca/
https://dancesweb.com/yesno/
https://dancesweb.com/obama/
https://dancesweb.com/
https://pauio.com/first/
https://pauio.com/yesci/
https://pauio.com/yeska/
https://pauio.com/obamas/
https://pauio.com/super/

491861
9 października 2018, 03:35 | odpowiedz

viagra cheap online canada viagra from canada http://canadian-pharmausa.com

386953
9 października 2018, 09:26 | odpowiedz

buy cialis order cialis pills online http://missreplicawatches.com

777921
9 października 2018, 14:12 | odpowiedz

buy cialis online prescription canadian cialis online http://rabbitinahat.com

188615
11 października 2018, 13:23 | odpowiedz

where to buy cialis buy cialis online australia http://canadian-pharmacyiorder.com

675955
12 października 2018, 12:03 | odpowiedz

buy cialis pills generic cialis professional http://canadian-pharmacheap.com

291559
14 października 2018, 12:28 | odpowiedz

order viagra online herbal viagra pills http://viciolatino.com

997436
14 października 2018, 17:27 | odpowiedz

viagra professional 30 pills viagra online usa http://canadian-pharmapills.com

531614
15 października 2018, 22:54 | odpowiedz

can i buy cialis online order cialis online usa http://gigawatt6.com

172697
17 października 2018, 08:49 | odpowiedz

cialis 90 pills cialis pills sale http://canadian-pharmasale.com

798547
18 października 2018, 15:02 | odpowiedz

get viagra online buy viagra soft online http://canadian-pharmabuy.com

955777
2 stycznia 2019, 00:41 | odpowiedz

Pilule Xenical Prix Kamagra Oral Jelly Online Apotheke Flagyl 500 best price for levitra 20mg Buy Propecia Paypal Cialis Ou Viagra Que Choisir Kamagra Achat 150 Mg Natural A Propecia buy vardenafil online cheap Comment Se Procurer Du Cytotec Propiedades Propecia

251691
21 stycznia 2019, 02:17 | odpowiedz

cheap extra super viagra 200mg can you order viagra online legally http://writeessayhtfd.com

539146
21 stycznia 2019, 12:53 | odpowiedz

order viagra 50mg cheap price viagra http://writeessayhtfd.com

597287
3 marca 2019, 17:09 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online 23 http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

732757
3 marca 2019, 19:08 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - 23 Prednisone 20 Mg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

318861
8 marca 2019, 23:34 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online Prednisone Without Dr Prescription http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

853763
9 marca 2019, 01:43 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription Buy Prednisone http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

429378
10 marca 2019, 16:49 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online Prednisone http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

168224
10 marca 2019, 18:20 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription Prednisone 20 Mg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

194722
12 marca 2019, 00:32 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg Prednisone Without Dr Prescription http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

891195
12 marca 2019, 02:12 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Buy Prednisone Online http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

437641
12 marca 2019, 02:22 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Buy Prednisone Online http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

847636
12 marca 2019, 05:33 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription Buy Prednisone http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

352492
12 marca 2019, 19:13 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg Prednisone Online http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

167579
12 marca 2019, 23:06 | odpowiedz

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online Buy Prednisone http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/